Aktuelt

NYHED 03.06.2024


Guide: 7 gode spørgsmål i en involveringsproces

De konkrete metoder, man anvender, når man vil involvere, er ikke nødvendigvis det vigtigste i processen. Refleksionerne, man gør sig, er mindst lige så vigtige – fra meningen med det hele til hvem, der skal være modtager af den viden, der kommer ud af involveringen. Her kan du se eksempler på de spørgsmål, vi typisk stiller os selv, før, under og efter en involveringsproces.

Af Mathias Hulgård Kristiansen, ph.d og konsulent, og Simon Hjortnæs Haugegaard, konsulent, SUS

1. Involvering i hvad?

En involveringsproces tager typisk afsæt i en udfordring eller et problem, som nogen ønsker at løse eller få viden om.

Men hvorfra udspringer det rum, vi involverer i? Hvor – og af hvem – er det, som vi involverer omkring, som en udfordring eller et problem, defineret? Og opleves det, der involveres i, overhovedet som relevant for de personer, vi involverer?

Hvad der involveres i, omhandler processen, problemet og formen – inden man involverer, er det en god idé at have forholdt sig til koblingen af de tre elementer, så man kan være tydelig om, hvad man ønsker at involvere i.

2. Hvad er meningen med involveringen?

Det kan virke mærkeligt at spørge sig selv om, hvorfor man involverer, da der efterhånden er bred enighed om, at borgeren er ekspert på eget liv og derfor har en vigtig stemme ind i udviklingen af sociale tilbud, politik og viden.

Vores erfaring er dog, at netop det spørgsmål er vigtigt at forholde sig til, hvis man vil lykkes med reel involvering.

Involvering må aldrig blive noget, vi ’bare gør’, men noget, vi har taget aktivt stilling til, så vi skaber gode betingelser for at involvere, får et godt udgangspunkt for at få de vigtige indsigter, involveringen kan give, og skaber et rum for de involverede, der opleves gennemsigtigt.

3. Involvering af hvem?

Hvem er de relevante at involvere, og hvorfor mener vi, at netop de er de relevante – og hvem er så ikke de relevante?

Hvor går grænserne for, hvem vi ønsker at have med, og hvorfor går de der?

Hvad er det for perspektiver, vi inkluderer med dem, vi involverer, og hvilke perspektiver er ikke repræsenteret?

Det er spørgsmål, der er relevante at reflektere over, når man vælger hvilke grupper, mennesker eller perspektiver, man ønsker at involvere.

Ofte kan det være en idé at høre fra flere forskellige perspektiver. Der opstår så et spørgsmål om, hvor meget – og hvordan – de skal gå i dialog med hinanden.

4. Hvor involveret?

Når vi involverer mennesker med levede erfaringer, er det vigtigt at have gjort sig klart på forhånd, hvilket omfang involveringen har: Er de involverede med til at definere hvor, og hvad problemet er?

Eller indgår de i at belyse levede erfaringer ud fra et på forhånd defineret problem?

Indgår de kun med viden eller også i analysearbejdet og arbejdet med at finde løsninger?

Vores erfaring er, at det skaber et utydeligt og potentielt utrygt rum for de involve- rede, hvis man ikke har gjort sig bevidst, hvad man konkret inviterer til involvering i.

5. Har vi lyttet – også til det, vi ikke forventede at høre?

Forstår vi egentlig, hvad der bliver sagt til os – også det nonverbale?

At involvere kræver en sensitivitet og en åbenhed for, at deltagerne kan give nye forståelser af et emne, en problemstilling eller selve processen, som ikke var tænkt med fra start eller afviger fra den forståelse, man selv har.

Måske har de involverede et helt andet billede af, hvad problemet overhovedet er, eller hvordan processen i arbejdet med løsninger bør tage sig ud.

Vores erfaring er, at disse vigtige indsigter også bliver formuleret uformelt og uden for de etablerede rum for involveringen. Husker vi at tage det, der formuleres i køen til toilettet eller kommunikeres via skuldertrækninger og blikke lige så alvorligt som det, der formuleres verbalt på workshoppen?

Og formår vi at bringe det ind i de fælles samtaler og agere på konsekvenserne af det?

6. Af hvem og hvordan modtages de involveredes bidrag?

Når vi involverer nogen, er det fordi, vi ønsker, at deres unikke indsigter skal bringes i spil – men hvor skal de det og til hvem?

Det er vigtigt, at den viden og de valg, de involverede har bidraget med, ikke strander, men bliver grebet af nogen – og at de delagtiggøres i, hvem der er modtager af produktet, og hvad modtageren skal bruge det til.

Det vil bidrage til at gøre processen meningsfuld og styrke motivationen for de involverede.

7. Har vi tydeliggjort aftrykket?

Har vi husket at kvittere for involveringen og tydeliggøre, hvilken forskel den gjorde?

»Tak, fordi du har delt dine erfaringer…« er en god start, men det er ikke nok. I en vellykket involveringsproces vil de involverede få ejerskab til det, der skabes, og typisk også behov for at se, hvad der kom ud af deres bidrag.

Dette behov har man i vores optik ret til at få opfyldt – og i den bedste af alle verdener gives der også mulighed for, at de involverede kan respondere på det endelige produkt

Vil du vide mere?

Denne guide indgår i SUS’ årsmagasin 2024, som handler om, hvordan vi arbejder med involvering af erfaringsbaseret viden.

Du kan hente og læse magasinet i sin helhed via linket herunder.

Grader af deltagelse og indflydelse

I den internationale litteratur fremhæves et hierarki af muligheder for deltagelse og indflydelse.

Sherry Arnstein var én af de første til at rangere forskellige grader af borger­ inddragelse i det, han kaldte en deltagelses­stige (1969).

Hvert trin på deltagelsesstigen symboliserer grader af borgerinddragelse på et kontinuum fra ingen eller begrænset deltagelse til fuldkommen borgerkontrol og selvbestemmelse.

Stigen består af otte trin, hvoraf de to nederste – manipulation og terapi – reelt ikke inddrager borgerne. Deres formål er at uddanne eller ‘kurere’ borgerne ved hjælp af rådgivning og i nogle tilfælde overtalelse, så borgerne handler på den måde, magthaver­ne ønsker det.

De midterste trin – informati­on, konsultation og repræsentation – dækker over grader af symbolske handlinger beteg­net ‘tokenisme’ (symbolsk, red.). Disse handlinger giver sårbare grupper mulighed for at blive hørt og have en stemme, ved at magt­havere lytter til deres repræsentanter, men brugerne får typisk ikke magt, der sikrer, at deres synspunkter får indflydelse på praksis.

De øverste trin betegner niveauer af ind­ dragelse med høj indflydelsesgrad. Det kan være i form af ‘partnerskaber’, hvor borgerne inddrages i at afveje fordele og ulemper med magthavere. Eller det kan være i form af ‘ud­ delegering’ og ‘borgerstyring’, hvor borgerne tildeles beslutningsretten eller fuld ledelses­ mæssig styring over et givent område eller en indsats (Jønsson et al. 2015).

Kilde: Arnstein, Sherry R. “A Ladder of Citizen Participation,” JAIP, Vol. 35, No. 4, July 1969, s. 216-224