Vores arbejde


Screening: Indsatser og lovende praksis for mennesker med dobbeltdiagnose

Socialstyrelsen har bedt SUS gennemføre en screening vedrørende mennesker med psykiske vanskeligheder og misbrug. Screeningen skal skabe videngrundlag for at igangsætte et egentligt udviklingsarbejde på området.

Mange beboere i socialpsykiatriske botilbud og boformer for hjemløse har både psykiske vanskeligheder og et alkohol- eller stofmisbrug, såkaldte dobbeltdiagnoser.

SUS gennemfører i foråret 2019 en screening vedrørende mennesker med dobbeltdiagnoser. Screeningen skal afdække omfanget og karakteren af problemet og afsøge, om der er indsatser og lovende praksis på området, der indeholder elementer, der medvirker til at afhjælpe målgruppens alvorligste udfordringer, og som kan støtte dem i at mestre hverdagen i et recovery-fokus.

Litteratursøgning og praksisundersøgelse

Screeningen består samlet set af en litteratursøgning og en praksisundersøgelse, der gennemføres som en kort survey til botilbud og boformer. På baggrund af litteratursøgningen og praksisundersøgelsen udvælges en række cases, der beskrives nærmere med fokus på udfordringer og lovende praksis. De økonomiske forudsætninger vurderes også.

Kortlægningen skal munde ud i en anbefalinger til Socialstyrelsen, med det formål at finde metoder til videre udbredelse.

Periode: januar - maj 2019.
Finansieret af: Socialstyrelsen.
Samarbejdspartner: Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser.
SUS' rolle: Litteraturreview, spørgeskemaundersøgelse til botilbud, caseundersøgelse, beskrivelse af praksis, omkostningsvurdering, rapport med anbefalinger.
Social innovation

Vores folk på projektet

Birgitte Bækgaard Brasch

Birgitte Bækgaard Brasch

Chefkonsulent, cand.comm. i kommunikation og pædagogik Projektleder Mobil 7199 5487 bbb@sus.dk  
Signe Groth Andersson

Signe Groth Andersson

Chefkonsulent, M.sc. i social work, socialrådgiver Mobil 6168 7245 sga@sus.dk