Aktuelt

NYHED 09.04.2024


Mærk Jobbet – en innovativ model for lokal jobskabelse for unge

Hvordan baner vi veje til beskæftigelse for unge i udsatte positioner? Mærk Jobbet har i perioden 2021 til 2023 afprøvet og udviklet en hidtil uset model for lokal og tværsektoriel jobskabelse for unge mellem 16 og 30 år uden for uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet. SUS har været evaluator og udviklingspartner.

Mærk Jobbet udspringer af et unikt partnerskab bestående af Poul Due Jensens Fond, FlexFabrikken (projektejer), håndboldklubber fra Kvindeligaen med Divisionsforeningen i ryggen samt en række lokale jobcentre.

I god samklang med de seneste anbefalinger fra Reformkommissionen har Mærk Jobbet haft til formål at bane veje til beskæftigelse og uddannelse for langtidsledige unge gennem lokale partnerskaber mellem kommune, civilsamfund og erhvervsliv.

Om modellen

Mærk Jobbet eksperimenterede med at udvikle en model for at benytte de lokale håndboldligaklubbers sponsornetværk som ressource ind i det beskæftigelsesrettede arbejde.

Essensen af modellen bestod i, at jobcentrene rekrutterede uddannelses- eller aktivitetsparate unge til at deltage i et 12-ugers kursusforløb.

I løbet af dette forløb blev de unge støttet i at blive klar til at træde ind på arbejdsmarkedet og, når der var mulighed for det, matchet med virksomheder inden for de lokale håndboldklubbers sponsornetværk.

Mærk Jobbet blev afprøvet med 99 unge gennem 9 forløb i i alt 8 kommuner og med 7 håndboldklubber.

En model med potentiale

I mange år har det været en udfordring at reducere andelen af unge uden for arbejdsmarkedet. I 2021 var ca. 77.000 unge i alderen 15-29 år ikke i job eller uddannelse, hvilket svarer til 7,6 procent af aldersgruppen – en andel, der stort set har været uforandret siden 2010.

Til trods for at årsagerne til denne udfordring har været anerkendt og forsøgt løst, har det altså ikke haft den ønskede effekt, når man alene kigger på gruppens størrelse.

Evalueringen af Mærk Jobbet antyder, at modellen med fordel kan bruges som inspiration til, hvordan vi kan bane vej til job og uddannelse for mange unge, som har stået uden for i lang tid.

Mærk Jobbet lykkedes med at få 68 % af de unge i job, uddannelse eller praktik. Det vurderes at være et godt resultat sammenlignet med gennemsnittet for målgruppen.

Resultatet indikerer, at modellen virker – særligt når forudsætningerne for at de involverede aktører kan “spille hinanden gode” er til stede.

Så hvad var det, der så ud til at virke? Her peger evalueringen på, at der i særlig grad blev skabt resultater, når der var tæt samarbejde og løbende koordinering mellem underviserne i kursusforløbet og ressourcepersonerne i håndboldklubberne, og når håndboldklubberne fungerede som døråbnere til virksomheder fra deres sponsornetværk.

Desuden var det virksomt, at medarbejderne omkring de unge arbejdede med afsæt i en kombination af stærke relationelle kompetencer og evne til at tale ind i virksomhedernes virkelighed for at hjælpe dem til at se potentialet i at ansætte en ung fra Mærk Jobbet.

Oplevede forandringer blandt de unge

Evalueringens primære kvalitative datamateriale var forandringsfortællinger fra de unge. Fortællingerne viste, at Mærk Jobbet foruden veje til job og uddannelse skabte vigtige sociale og personlige forandringer i de unges liv.

De unge fortalte, at de oplevede at få styrkede sociale kompetencer og nye venner, mere overskud, energi og glæde i hverdagen, bedre selvværd og tro på egne evner såvel som bedre indsigt i muligheder, kompetencer og interesser.

Særligt fællesskabet af ligesindede blev beskrevet som udslagsgivende for de oplevede forandringer.

De unge beskrev, at det var en lettelse for dem at finde ud af, at de ikke var de eneste i verden, der oplevede udfordringer i forhold til at skulle i arbejde eller uddannelse. I fællesskabet fandt de sympati, forståelse og opbakning til at tage kampen op imod det, de oplevede som svært, og motivation til at gå de nødvendige skridt.

Derudover blev undervisernes evne til at se, støtte og skubbe på de unge samt kursusforløbets ressourceorienterede og stærke jobfokus beskrevet som en stor hjælp på vejen mod job og uddannelse.

Et skridt i den rigtige retning

Mærk Jobbet har givet værdifulde læring, som med fordel kan bruges i videreudviklingen af, hvordan vi skal hjælpe unge, der har stået udenfor i lang tid, med at tage skridt henimod uddannelse og job.

Selvom Mærk Jobbet leverede lovende resultater, nåede projektet ikke at forløse det fulde potentiale i at etablere tætte lokale partnerskaber mellem håndboldklubber og kommuner. I enkelte forløb var der antydninger af partnerskab, men omfanget nåede aldrig det ønskede niveau. Ikke desto mindre tydeliggjorde projektet, at der er potentiale for at skabe mærkbare og varige forandringer, når lokale ressourcer bringes sammen på tværs af sektorer.

På den baggrund kan der siges at være god grund til at opdyrke flere erfaringer med lokale, tværsektorielle samarbejder i det uddannelses- og beskæftigelsesrettede arbejde på ungeområdet.

I evalueringsrapporten præsenterer vi den vigtigste læring fra arbejdet med at etablere lokale partnerskaber og 9 anbefalinger til, hvordan arbejdet kan gribes an på en god måde. Download rapporten herunder.