Aktuelt

NYHED 23.05.2023


Børns livschancer i højsædet

En ø med masser af potentiale. Men også mange udfordringer. For børnene her vokser hyppigere op med en sårbar familiebaggrund end børn i Danmark generelt – og det sætter spor gennem hele livet lige fra sprogindlæring i de tidlige år til mulighederne for at komme i job og uddannelse senere hen.

Sådan kan man kort og lidt forenklet beskrive den problematik, Bornholm har stået med i flere år.

Derfor besluttede Bornholms Regionskommune tilbage i 2018 at træde nye stier for at løse den komplekse udfordring. Eller rettere: At finde frem til nye tilgange og løsningspotentialer, der samlet set kunne bidrage til at filtre problemstillingerne ud på øen og dermed give alle børn på Bornholm bedre og mere lige livschancer.

Men hvordan griber man egentlig en så gennemgribende forandringsproces an? Er det ønsketænkning, eller kan det faktisk lade sig gøre at løfte en hel ø’s børnefamilier? Hvad kræver det – af kommunens medarbejdere, af politikerne, af familierne eller af resten af øen?

Lige præcis de spørgsmål var blandt dem, der var nødvendige at stille, da projektet gik i gang – med SUS og Egmont Fonden som programpartnere. Først blev et forprojekt sat i søen. Det kortlagde og undersøgte problemstillingerne – bl.a. ved at lytte til dem, det handler om, både børnefamilier og fagpersoner.

Og på dette nye vidensgrundlag blev et ambitiøst og storstilet flerårigt storskala-initiativ herefter sat i gang – med det formål at omlægge indsatser og intensivere samarbejde internt og eksternt for at give børn og familier fokuseret støtte i bornholmske børns tidlige år. For skal man skabe bedre livschancer for mennesker, er det veldokumenteret, at tidlig indsats har en enorm betydning.

Hele børneområdet i spil

I de tre år, programmet hidtil har varet, har – også medarbejdere og ledere på tværs af fagområder arbejdet sammen på kryds og tværs af fagområder, specialer, kommunale institutioner og civilsamfund på børneområdet på øen.

En buket af nye initiativer og tiltag – hvor nogle har hvilet på allerede udviklede indsatser, som har vist sig virksomme og andre er blevet udviklet og prøvet af gennem eksperimenterende og lærende prøvehandlinger – har skabt det vigtige fundament for forandring. En forandringsproces, som har involveret fagprofessionelle på hele børneområdet: Børnehuse, dagpleje, sundhedsplejersker, inklusions- og ressourcepædagoger, PPR-psykologer, tale-høre-konsulenter, familiebehandlere og rådgivere.

For børnefamilierne betyder det konkret, at man eksempelvis nu får hjemmebesøg af sundhedsplejen og jordemoder, når man for første gang bliver forælder, og af sundhedsplejen og en pædagog, når barnet skal i daginstitution.

På den måde får både forældre og børn systematisk støtte og tryghed helt fra start. Man kan også føle sig tryg ved, at ens barn bliver set af de professionelle – for det pædagogiske personale er blevet styrket fagligt i metoder til at hjælpe børns sprogudvikling og i langt tidligere at kunne opdage og agere på børn i udsatte positioner i samspillet i børnegruppen og dialogen med forældrene.

Civilsamfundet træder til

Fagligheden, kompetencerne og sammenhængen på tværs på hele børneområdet er med andre ord blevet styrket markant. Og samtidig har der været fokus på at skabe stærk forandringskraft i civilsamfundet med stærkere lokale netværk og betydningsfulde fællesskaber, hvor man hjælper hinanden og passer på de mindste i hverdagen.

En ny civilsamfundsalliance er blevet født – over 30 lokale civilsamfundsaktører er med i den nye “Bornholms Børne-alliance”. Tanken bag alliancen er at skabe systematisk og integreret samvirke mellem de mange civilsamfundsorganisationer, der er på Bornholm, og derigennem skabe nye indsatser for de mindste børn.

Derfor kan man som barn på øen fx høre historier på biblioteket – læst op af en frivillig fra en social organisation. Småbørnsfædre kan mødes til baby building med deres børn i tumlingealderen tilbudt med kræfter på tværs af kommune og civilsamfund. Og forældre og børn kan blive fulgt til gymnastik i den lokale gymnastikforening gennem et samarbejde mellem børnehuse og det lokale foreningsliv for at bygge broen og gøre tærsklen til det organiserede foreningsliv
lavere.

Systematisk lytning

Centralt i programmet har været en ambition om at lytte. Fortællinger fra børnefamilierne, der i begyndelsen af programmet blev lavet for at skabe indsigt og nyt vidensgrundlag, var så betydningsfulde for både familierne og systemet rundt om dem, at et større ‘lytte-projekt’ er blevet del af programmet efterfølgende.

Det har blandt andet bestået af, at fagpersoner og ledere løbende har siddet klar med kaffen i øens dagtilbud og inviteret forældre til en samtale om deres liv og hverdag, og hvad de har på hjerte om behovet for hjælp og støtte.

Det samme har man i tværfaglige hold gjort i mødregrupper og gruppetilbud for sårbare gravide, og man er sågar mødt op i den lokale biograf inden eftermiddagens familiefilm for at tale med familier i andre rammer end de kommunale.

Faglige “lyttelab’s” blev også etableret. Med tværfaglig deltagelse, hvor man har reflekteret sammen over det, familierne har sagt, hvad det kalder på og hvordan man løbende kan blive ved med at invitere til en mere åben og mellemmenneskelig samtale på tværs af familier, fagpersoner, ledere, beslutningstagere, frivillige m.fl. om, hvordan det gode bornholmske småbørnsliv ser ud og hvad aktørerne hver især og sammen kan gøre for at hjælpe det på vej.

Inspiration til andre

De mange initiativer, eksperimenter og metoder er vidt forskellige men er bundet sammen af programmet som ramme. Det bidrager til fælles engagement og en samlet infrastruktur.

Og det skaber grundlag for løbende opsamling og deling af ny fælles læring, der viser vej mod virksomme tiltag, som på den lange bane vil give et væsentligt bidrag til at styrke den tidlige indsats for børn på Bornholm.

Tilgangen er helhedsorienteret, tværfaglig og inkluderende. Håbet er, at den læring, der kommer ud af programmet, kan rejse over Østersøen og bidrage til andre kommuners bestræbelser på at skabe chancelighed i børnehøjde.

Artiklen er publiceret i SUS’ årsmagasin 2023

Foto: Pexels

De Små Børns Bornholm

Bornholm Regionskommune og SUS har med støtte fra Egmont Fonden iværksat programmet De Små Børns Bornholm – et storstilet initiativ for omlægning af indsatser og intensiveret samarbejde internt og eksternt for at give børn og familier fokuseret støtte i de tidlige år.

Læs mere om projektet