Events


Konference: Senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen – OVERTEGNET
21.04.2022 Kl. 09.30 - 15.50 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg

Konference: Senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen – OVERTEGNET

(OVERTEGNET: Der er nu lukket for tilmeldinger)

PTSD, angst og depression er blot nogle af de mulige senfølger af seksuelle overgreb i barndommen. Hvordan kan vi blive bedre til at identificere og hjælpe de mennesker, det drejer sig om? Deltag i Socialstyrelsens konference den 21. april 2022 på Nyborg Strand og få indblik i en vigtig og ofte tabuiseret problemstilling.

Vi har ikke præcise tal på, hvor mange børn og unge, der oplever seksuelle overgreb. Vi har heller ikke sikker viden om, hvor mange voksne, der lider under følgevirkningerne af overgreb, de var udsat for som børn eller unge.

Men vi ved efterhånden en del om, hvordan senfølger efter seksuelle overgreb kan komme til udtryk gennem alvorlige problematikker i voksenlivet som fx posttraumatisk stressforstyrrelse (PTSD), angst og depression. Tvangsforestillinger, spiseforstyrrelser, stofmisbrug samt selvskadende eller suicidal adfærd er andre kendte senfølger.

Hjælpen og støtten til voksne med senfølger udfordres af, at der generelt er en tabuisering af seksuelle overgreb i samfundet. Og også af, at fagprofessionelle kan mangle viden om området og indsigt i problematikkerne. Fx om hvad senfølger er, hvordan voksne med senfølger kan identificeres, og hvor de skal henvises til for at modtage behandling.

Som led i en politisk handlingsplan, der blev vedtaget sommeren 2021 for at sikre mennesker med senfølger en bedre og mere koordineret indsats, afholdes nu en konference. Her giver vi indblik i området og sætter fokus på, hvordan vi som fagprofessionelle møder og hjælper voksne med senfølger efter seksuelle overgreb.

“Seksuelt misbrug af børn og unge er noget af det værste, der findes. Det giver mennesker dybe ar på sjælen og har store konsekvenser langt ind i voksentilværelsen. Men vi skal gøre alt for, at det ikke bliver en livstidsdom. Konferencen er et skridt på vejen til at udbrede viden om senfølger, så medarbejdere, der møder mennesker med senfølger, får redskaber til at tage snakken med den enkelte, så tabuet kan brydes og de kan få den rette hjælp.”

– Astrid Krag, social- og ældreminister

Det sker på konferencen

Om formiddagen vil der være flere oplæg i plenum. Landsforeningen Spor og Socialstyrelsen introducerer først til problemstillingens betydning og de udfordringer, der er på området.

Senere skal vi høre den norske professor Anna Louise Kirkengen sammenfatte, hvad vi ved om de mange måder, som senfølger efter seksuelle overgreb kan vise sig på, og hvordan de kan give problemer med at opretholde en almindelig tilværelse med arbejde, familie og venner.

Bagefter fortæller psykiateren Cæcilie Böck Buhmann om, hvad det indebærer at arbejde ud fra en traumebevidst tilgang (TBT) og hvordan man gør i praksis.

Om eftermiddagen kan der vælges mellem fire forskellige workshops, der har hver sit perspektiv på arbejdet med borgere med senfølger. En workshop har særligt fokus på mødet med borgeren, en anden på borgere med samtidigt misbrug og en tredje på udsatte grønlændere i Danmark med senfølger. Den fjerde og sidste workshop, der kan vælges, fokuserer på hvad der skal til for at få en politisk vedtaget handleplan på senfølgeområdet som kommune.

Dagen afsluttes med psykologen Lars J. Sørensens oplæg om sammenhængen mellem overgreb og skam som en yderligere dimension til at forstå senfølgernes komplekse karakter.

Det praktiske

Konferencen holdes den 21. april 2022 på Hotel Nyborg Strand og arrangeres af Socialstyrelsen i samarbejde med Socialt Udviklingscenter SUS. Det er gratis at deltage.

Fagfolk kan møde voksne, der lider af senfølger, i mange forskellige sammenhænge som fx jobcenter, socialforvaltning, psykiatri, sygehusvæsen, botilbud, boformer for hjemløse, væresteder, misbrugsbehandling og krisecentre. Konferencen henvender sig derfor til et bredt udsnit af ledere og fagprofessionelle.

Tilmeldingsfrist: 31. marts 2022

Har du spørgsmål til konferencen, så kontakt Karin Toft-Christensen,
ktc@sus.dk, tlf. 7199 5490

Såfremt konferencen ikke kan afholdes fysisk på grund af coronasituationen, afholdes den virtuelt.

Program

(Hent som pdf)

09.00 – 09.30: Ankomst og morgenmad

09.30 – 09.40: Velkomst
v./ Socialstyrelsen

09.40 – 09.55: Hvorfor er det så vigtigt, at vi får mere viden og forståelse for problemstillingen?
v./Helle Cleo Borrowman, formand for Landsforeningen Spor

09.55 – 10.10: Hvad ved vi om problemet, indsatser og aktører på området?
v./Socialstyrelsen
Med afsæt i PWC’s analyse af senfølge-området (2019) gives et overblik over de aktuelle udfordringer på området, indsatserne og de centrale aktører.

10.10 – 10.20: ’Refleksionstid’
Hvad kunne jeg godt tænke mig at få svar på eller blive klogere på gennem min deltagelse i dag?

10.20 – 11.00: Hvad har krænkelseserfaringer og senfølger efter seksuelle overgreb af betydning for voksenlivet?
v./Anna Luise Kirkengen, dr. med., professor i folkesundhed og forsker, Norge
Krænkelseserfaringer og seksuelle overgreb i barndommen kan få store konsekvenser i voksenlivet. Både de psykiske, sociale og helbredsmæssige senfølger kan give problemer med at opretholde en almindelig tilværelse med arbejde, familie og venner. Anna Luise Kirkengen sammenfatter viden om de mange måder, som senfølger efter seksuelle overgreb kan komme til udtryk på.

11.00 – 11.20: Pause og besøg i stande

11.20 – 12.00: Hvad betyder det at arbejde med en traumebevidst tilgang, og hvordan gør man det i praksis?
v./Cæcilie Böck Buhmann, speciallæge i psykiatri
Traumebevidst tilgang (TBT) er en overordnet pleje- og behandlingsmæssig tilgang, hvor medarbejderne forstår de mulige veje til recovery og genkender symptomer på traumer hos patienter, pårørende, personale og andre involverede i organisationen. Cæcilie Buhmann giver en introduktion til at arbejde med TBT.

12.00 – 12.05: ’Refleksionstid’. Hvad tager jeg med mig fra formiddagen?

12.05 – 13.00: Frokost

13.00 – 14.00: Workshops
Konferencedeltagerne vælger én af de fire workshops:

Workshop A: ’Møde, interaktion og kommunikation’
v./Kirsten Trans, cand.scient.soc., socialrådgiver og psykoterapeut, og en erfaringsekspert
Hvordan skal jeg handle som fagperson, når jeg møder borgere med senfølger efter seksuelle overgreb?

Workshop B: ’Destruktivt brug af rusmidler som maskeret senfølge efter seksuelle overgreb i barndommen’.
v./ Lotte Gravgaard, fagleder, psykoterapeut, visitator, KKUC, og Niels Rifbjerg, psykoterapeut og visitator, KKUC, og en erfaringsekspert.
Hvordan arbejder man med et samtidigt fokus på både senfølger efter seksuelle overgreb og afhængighed af rusmidler? Og hvilken rolle spiller rusmidlerne, når borgeren forsøger at mestre svære følelsestilstande som følge af seksuelle overgreb i barndommen?

Workshop C: ’Traumer efter seksuelle overgreb blandt socialt udsatte grønlændere’
v./Per Thomsen, selvstændig psykolog, og en erfaringsekspert.
Mange socialt udsatte grønlændere er præget af traumer og senfølger efter seksuelle overgreb. Hvordan kan man som fagperson støtte bedst muligt?

Workshop D:’Best practice: Når politik, frivillige og kommune går sammen’
v./byrådspolitiker i Kolding Trille Nikolajsen (V), Anni Muhs, Kolding Selvhjælp, repræsentant fra Kolding Kommune og en erfaringsekspert.
Hvad skal der til for som kommune at få en politisk vedtaget handleplan på senfølgeområdet, og hvilken forskel gør det for borgeren, når politik, det kommunale og det frivillige går i samme retning?

14.00 – 14.20: Pause og besøg i stande

14.20 – 14.50: Opsamling på hovedpointer fra eftermiddagens workshops
Konferencefacilitator Bille Sterll interviewer et panel af repræsentanter fra eftermiddagens workshops om hovedpointer og takeaways.

14.50 – 15.00: ’Refleksionstid’
Hvad tager jeg med fra workshoppen, og hvad fik de andre med fra deres?

15.00 – 15.35: Senfølger efter seksuelle overgreb og skam
v./ Lars J. Sørensen, cand.psych., specialist og supervisor i psykoterapi.
I det afsluttende oplæg giver Lars J. Sørensen et mere overordnet blik på sammenhængen mellem overgreb og skam, som yderligere en dimension til at forstå senfølgernes komplekse karakter.

15.35 – 15.50: Afrunding, de næste skridt og tak for i dag
v./ Socialstyrelsen