Publikationer

  • Udgivelse

Evaluering: Modning af forebyggende indsatser til unge med psykisk sårbarhed – UIP-projekt

Udgivelsen er en evaluering af projektet “Modning af forebyggende indsatser til unge med psykisk sårbarhed”, der forløb i perioden 2018 til 2020.

Forfattere Jesper Henriksen, Agnete Neidel og Christian Tauby-Theill

Udgivelsesår 2022

Antal sider 147

Modning af forebyggende indsatser til unge med psykisk sårbarhed

Udgivelsen er en evaluering af projektet “Modning af forebyggende indsatser til unge med psykisk sårbarhed”, der forløb i perioden 2018 til 2020.

Modningsprojektet har til formål at identificere, videreudvikle og pilotteste forskellige typer af forebyggende indsatser med henblik på at skabe ny viden om forebyggende indsatser og metoder til unge med psykisk sårbarhed.

De forebyggende indsatser er:

  • RUM – Rummeligt Uddannelsesrettet Mødested (Brøndby Kommune)
  • Den relationelle vej til beskæftigelse (Hedensted Kommune)
  • Social Indsats (Favrskov Kommune)
  • Ungeprojektet Broen (Hvidovre Kommune)

Målgruppen er unge med psykisk sårbarhed fra 16-30 år, som ikke modtager behandling i det behandlingspsykiatriske system.

Målgruppen kan være unge i mistrivsel, som føler sig ensomme eller har svært ved at være sammen med andre. Målgruppen omfatter unge, som har lavt selvværd, lav tilfredshed med livet, psykiske og psykosomatiske symptomer såsom angst og ængstelighed, depression, oplevet stress, ensomhed, selvskadende adfærd eller søvnproblemer.

Indsatserne har fokus på at understøtte, at flere unge med psykisk sårbarhed:

  • opnår øget trivsel og mestring af hverdagslivet
  • indgår i meningsfulde sociale fællesskaber
  • fastholder eller opnår tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse
  • klarer sig med ingen eller begrænset kommunal støtte på længere sigt.

Formålet med evalueringen er at undersøge, om indsatserne har potentiale til at gå videre i en afprøvningsfase i andre kommuner, jf. kriterier, der er baseret på Social- og Indenrigsministeriets Strategi for udvikling af sociale indsatser (SUSI).

Evalueringen viser, at de fire forskellige indsatser generelt kan betragtes som færdigudviklede, definerede og implementererede. Evalueringen viser også, at omkostningerne ikke er urealistisk høje.

Derudover viser evalueringen, at de indsatser, der viser positive resultater i forhold til øget trivsel og mestring af udfordringer i hverdagen. er karakteriserede ved at tage udgangspunkt i den unges drømme, ønsker og håb. De er desuden tilgængelige og fleksible og tilbyder fællesskaber/gruppeforløb med andre unge.

Evalueringen er udarbejdet af konsortiet Socialt Udviklingscenter SUS og Implement Consulting.