Vores arbejde


Stop chikane – evaluering af undervisningstilbud

Evaluering af Dansk Kvindesamfunds Krisecentres undervisningstilbud om digital billedkrænkelse.

Digital billedkrænkelse – fx deling af intime billeder, afpresning og forfølgelse – rammer meget bredere end mange tror. Dansk Kvindesamfunds Krisecentre tilbød i 2019 med midler fra Offerfonden et gratis undervisningsmodul a to timer til krisecentre og ungdomsuddannelsessteder.

Fokus i undervisningen var håndtering af billedkrænkelser. Undervisningen gav indblik i forskellige former for og motiver til at dele billeder på ulovlig vis og en hands-on vejledning til, hvad man skal gøre, hvis man bliver krænket digitalt. Alt sammen for at ruste de fagpersoner, der kommer i kontakt med ofre, til at kunne hjælpe dem.

SUS var ’kritisk ven’ og ekstern evaluator af undervisningstilbuddet. Vi deltog som observatør i undervisningen, gennemførte evalueringsinterviews med deltagere og analyserede spørgeskemadata om undervisningen. Og vi mødtes med underviseren og drøftede, hvordan undervisningen kunne optimeres. Afslutningsvis udarbejdede vi et evalueringsnotat.

Periode: 2019
Finansieret af: Dansk Kvindesamfunds Krisecentre
SUS' rolle: Sparring som 'kritisk ven', evalueringsinterviews og evalueringsnotat.