Vores arbejde


Forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud og boformer

SUS bistår Socialstyrelsen med at udbrede kendskabet til de nationale retningslinjer om voldsforebyggelse og med kompetenceudvikling af medarbejdere, der skal bruge retningslinjerne i praksis.

Socialstyrelsen offentliggjorde i 2017 Nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud og boformer for hjemløse. Formålet er at øge trivslen for både borgere og ansatte og at nedbringe eller helt undgå voldsomme episoder.

SUS bistår Socialstyrelsens indsatsteam i at udbrede viden om retningslinjerne og understøtte, at de omsættes og indarbejdes i praksis.

Pilotforløb på botilbud

En række pilotforløb på bosteder lægger grundstenen for en model for, hvordan man bedst arbejder med at udbrede, omsætte og forankre de nationale retningslinjer. I første omgang gennemføres der to pilotforløb på hhv. et botilbud og en boform. Med afsæt i en analyse  af bostedernes aktuelle udfordringer med vold tilrettelægges et undervisningsforløb for medarbejderne med fokus på relevante metoder fra de nationale retningslinjer.

Parallelt med pilotforløbene er der fokus på at udbrede kendskabet til retningslinjerne på temadage og en konference. Der er også udarbejdet et  undervisningsmateriale til professionshøjskoler og social- og sundhedsskoler.

Periode: 2018-2020
Finansieret af: Socialstyrelsen
Samarbejdspartner: Implement Consulting Group, Professionshøjskolen Metropol. University College Capital, University College Lillebælt, University College Syddanmark, Via University College, Trine Uhrskov, Sopra
SUS' rolle: Kompetenceudvikling for medarbejdere på bosteder. Udvikling af model for indsatsforløb. Planlægning og afholdelse af temadage og konference. Udvikling af undervisningsmateriale.

Vores folk på projektet

Birgitte Bækgaard Brasch

Birgitte Bækgaard Brasch

Chefkonsulent, cand.comm. i kommunikation og pædagogik Projektleder Mobil 7199 5487 bbb@sus.dk  
Signe Groth Andersson

Signe Groth Andersson

Chefkonsulent, M.sc. i social work, socialrådgiver Mobil 6168 7245 sga@sus.dk