Events


Fagkonference: Udvikling og omlægning af socialpsykiatrien (OVERTEGNET)
27.04.2022 Kl. 10.00 - 16.00 Hotel Nyborg Strand

Fagkonference: Udvikling og omlægning af socialpsykiatrien (OVERTEGNET)

‘– LUKKET FOR TILMELDING —

Vi ved, at mange mennesker med psykiske vanskeligheder kan få det bedre og komme sig, hvis de får den rette hjælp, og får den i tide. Vi ved også meget om, hvordan vi understøtter, at mennesker med psykiske vanskeligheder får et meningsfuldt og selvstændigt liv.

Siden 2019 har Socialstyrelsen haft fokus på at understøtte et kvalitets- og kompetenceløft af socialpsykiatrien gennem en række initiativer. Det er sket som led i det samlede initiativ ’En styrket kvalitet i socialpsykiatrien’ (2019-22).

Læs om det samlede initiativ her

Hvad er der kommet ud af disse initiativer? Hvad ved vi nu om, hvad der virker, og hvor der fortsat er udfordringer? Det vil du kunne få svar på, når Socialstyrelsen inviterer til konference den 27. april.

Hør om erfaringerne med en recovery-orienteret tilgang
En recovery-orienteret og rehabiliterende tilgang har været gennemgående for alle initiativerne. Udgangspunktet har været at skabe en fælles kvalitetsforståelse på tværs af socialpsykiatrien, med fokus på sundhed, forebyggelse, helhed og sammenhæng, borgerens progression og udvikling samt på borgerens nærmiljø i form af familie og netværk, fritid, uddannelse og beskæftigelse.

En lang række kommuner og tilbud er allerede godt i gang med at udvikle og omlægge indsatsen for borgere med psykiske vanskeligheder mod en mere recovery-orienteret og rehabiliterende tilgang. På konferencen kan du høre mere om erfaringerne med denne udvikling og omlægning via oplæg og perspektiver fra Socialstyrelsen, Socialchefforeningen, Social- og behandlingspsykiatrien, kommuner, kommunale og regionale tilbud, tilbud i civilsamfundet, bruger- og interesseorganisationer og borgerne selv. Og endelig en vinkel fra filmens verden via Kirsten Arden Pedersen, søster til instruktør Niels Arden Oplev, som ud fra filmen ”Rose” vil fortælle om sine erfaringer som pårørende til deres fælles søster med skizofreni.

Deltag aktivt med din viden og erfaringer
På fagkonferencen kan du udover hovedoplæg også fordybe dig i temasessioner. Her kan du med udgangspunkt i oplæg fra brugere, fagpersoner og ledere deltage aktivt i drøftelser af konkrete tiltag, greb og metoder, som har vist lovende resultater.

Konferencen henvender sig til
– Den politiske og administrative ledelse i kommuner og regioner
– Sagsbehandlere samt ledere og medarbejdere i socialpsykiatrien
– Borgere med psykiske vanskeligheder, pårørende samt bruger- og interesseorganisationer
– Foreninger og organisationer, der beskæftiger sig med området
– Forskere, undervisere og studerende.

PROGRAM
(Hent program i pdf)

09.30 – 10.00: Ankomst, morgenbrød og kaffe

10.00 – 10.10: Velkomst 
v./Socialstyrelsen
Ordstyrer og facilitator hele dagen journalist Bille Sterll

10.10 – 10.40: Hvad sker der med målgrupperne i socialpsykiatrien? – og hvilke krav stiller det til sagsbehandlingen og de sociale indsatser?
Oplæg ved Mette Lindgaard, PwC, med udgangspunkt i udgivelsen: Målgrupperne i socialpsykiatrien. Registeranalyse.

10.40 – 11.10: Hvordan styrker vi kvaliteten i den daglige indsats i socialpsykiatrien for mennesker med psykiske vanskeligheder?
Oplæg ved Socialstyrelsen om resultaterne fra de projekter, der blev igangsat: hvor står vi i dag? Hvad er det vi ved, der virker? Hvad har fungeret, og hvad skal der gøres mere af fremover?

11.10 – 11.30: Pause

11.30 – 12.05: Refleksion og tanker om formiddagens oplæg
Vi giver mikrofonen til to stemmer på feltet, som reflekterer over formiddagens oplæg:
– Mads Engholm, landsformand, Bedre Psykiatri
– Mogens Seider, formand, Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering

12.05 – 13.00: Frokost

13.00 – 14.30: Tema-sessioner om lovende resultater og anbefalinger til god praksis
Vælg en af fire tema-sessioner med oplæg fra brugere, fagpersoner og ledere om konkrete tiltag, greb og metoder, som har vist lovende resultater. Deltag aktivt med din viden og erfaringer i drøftelsen af temaet.

1. Tag udgangspunkt i borgernes håb, ønsker og drømme (Sal A)
Christian Tauby-Theill, Socialt Udviklingscenter (SUS), er vært og facilitator

a) Introduktion ved Josefine Linderod Bølge, Socialstyrelsen
b) Erfaringer med at bruge et fortælleredskab til at støtte beboerne i at formulere drømme og veje til at nå ønskede mål ved en beboer, Michael Orye, Kontaktperson og Anne Katrine Anker Larsen, Forstander, Botilbuddet Skibbyhøj, Frederikssund Kommune.
c) Erfaringer med at bruge VoksenUdredningsMetoden (VUM) 2.0. til at afdække borgernes behov, ønsker og drømme ved Ann-Christin Rudy Sørensen, Myndighedschef i Socialafdelingen, Frederiksberg Kommune.
d) Erfaringer med at omlægge praksis, så indsatser i højere grad tilpasses ud fra borgerens ønsker og drømme, ved Allan Steen Vilhelmsen, vicecenterchef og Lene Lilja Petersen, centerchef, Rudersdal Kommune (Partnerskabskommune i projekt med Socialstyrelsen).

2. Arbejd koordineret med borgernes samlede livssituation (Salon 20-21)
Jesper Henriksen, Implement (IM), er vært og facilitator

a) Introduktion ved Aleksander Marzec Petersen, Socialstyrelsen
b) Erfaringer med Åben Dialog som en helhedsorienteret tilgang – i et borgerperspektiv.
c) Erfaringer med samarbejde mellem kommunale botilbud og den regionale psykiatri i København, ved Christina Tuxen, Afdelingssygeplejerske i Botilbudsteamet, Region Hovedstadens Psykiatri
d) Erfaringer med det tværgående samarbejde mellem socialpsykiatrien og jobcentret, ved Tanja Mørk Nielsen, Myndighedsleder, Randers Kommune (Partnerskabskommune i projekt med Socialstyrelsen).

3. Deltagelse i almene fællesskaber – bro til civilsamfund (salon 22-23)
Pauline Hagensen, Københavns Professionshøj (KP), er vært og facilitator

a) Introduktion ved Finn Blickfeldt Juliussen, Socialstyrelsen
b) Borgererfaringer med fodbold kombineret med recovery-undervisning som vej ind i et fællesskab i lokalsamfundet og måske også som vej ind i behandlings- eller socialpsykiatrien ved Niels Laurs Pedersen, projektleder af Skjold-Brødrene – fodbold med et twistog underviser fra Skolen for Recovery, Region Hovedstadens Psykiatri
c) Et organisatorisk perspektiv på at bygge bro mellem kommunale sociale tilbud og det almene idrætsliv ved Gitte Frydensbjerg, frivillighedskoordinator i Københavns Kommune,og Pia Brøgger fra Kultur- og Fritidsforvaltningens fagcenter Idrætsudvikling.
d) Medarbejdererfaringer med facilitering af deltagelsesmuligheder i almene fællesskaber ved Kristina Nordahl, facilitator og peermedarbejder tilknyttet Recovery-skolen, og Stine Bohn, hjemmevejleder, fra Roskilde Kommune (partnerskabskommune i projekt med Socialstyrelsen) og I

4. Fokus på sundhed i socialpsykiatrien (salon 26+27)
Mette Lykke Lauridsen, Københavns Professionshøj (KP), er vært og facilitator

a) Introduktion ved Pauline Dalsgaard Lunding, Socialstyrelsen
b) Erfaringer med, at frivillige brobyggere ledsager og støtter sårbare og udsatte mennesker til deres aftaler i sundhedsvæsenet med udgangspunkt i det enkelte menneskes behov, ved Anja Budde, borger, Zuzanna Karon, brobygger og brobyggerrepræsentant i Odense og Anders Pedersen, daglig leder i Social Sundhed, Odense.
c) Erfaringer med at øge sundheden for borgere på det socialpsykiatriske bosted Tangkær,gennem en koordineret indsats og øget samarbej­de mellem bosted, lokalpsykiatri og almen praktiserende læge, ved Iben Krebs, Social-og sundhedsassistent og Sanne Ankerstjerne, socialfaglig konsulent.
d) Erfaringer fra sundhedsfællesskabet som er et tværfagligt og forpligtende samarbejde, der er indgået mellem socialpsykiatrien og sundhedscentrene i fire kommuner på Vestegnen, ved Mette Philippsberg Jepsen, leder af Sundhedsfællesskabet, Nikolaj Birkedal, instruktør og medarbejder i Høje Taastrup Socialpsykiatrien og et kort interview med en

14.30 – 14.50: Pause

14.50 – 15.20: Panel: Hvordan udbredes arbejdet med recovery-orienteret rehabilitering til flest mulige?
Paneldeltagere bliver interviewet af journalist Bille Sterll:
– Bo Mollerup, direktør, Socialt Lederforum
– Lene Lilja Petersen, centerchef, Rudersdal Kommune (Partnerskabskommune)
– Henrik Kroman Hansen, medlem af LAP (Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere)

15.20: Livet som pårørende til et menneske med skizofreni set gennem filmen ”Rose”
Ud fra filmen ”Rose” fortæller Kirsten Arden Pedersen, søster til filmens instruktør Niels Arden Oplev, om hendes erfaringer som pårørende til en søster med skizofreni. Filmen skildrer bl.a. Kirsten og hendes søster, der har skizofreni og bor på et botilbud.

16.00: Tak for i dag

Det praktiske

Konferencen holdes den 27. april 2022 på Hotel Nyborg Strand. Det er gratis at deltage.

Tilmeldingsfrist: 4. april 2022

Har du spørgsmål til konferencen, så kontakt Karin Toft-Christensen,
ktc@sus.dk, tlf. 7199 5490

Publiceret materiale fra initiativerne
Foreløbigt er der publiceret følgende materiale, hvorfra viden og erfaringer vil blive delt på konferencen: